മാതൃഭൂമി ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എഡിഷനില്‍‍ ഇന്നു വന്ന വാര്‍ത്ത നോക്കൂ


ഇനി അത് സത്യമാകുമോ ദൈവമേ ...

3 comments:

അക്ഷരപിശാച്.... ഓടിവരണേ....
മാതൃഭൂമി ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എഡിഷനില്‍‍ ഇന്നു വന്ന വാര്‍ത്ത നോക്കൂ

June 12, 2007 at 8:46 AM  

ഹ..ഹ..ഹ..ഹ

June 12, 2007 at 9:48 PM  

അത് സത്യമാകുമോ ദൈവമേ ...
:D

September 17, 2007 at 7:15 AM  

Newer Post Older Post Home