ചിന്തകള്‍

അമ്പലത്തിലാണ് ദൈവമെന്ന് ചിലര്‍
‍പള്ളികളിലാണെന്ന് മറ്റുചിലര്‍
‍താനെവിടെയാണെന്നറിയാതെ ദൈവം

Newer Posts Older Posts Home